SJÄLVRISKER

Är den del av skadekostnaden som du själv betalar när du använder din försäkring. Den är olika beroende på vilken sorts skada det gäller. På bilförsäkringen ”Entusiast” gäller nedanstående självrisker.

TRAFIK

Betalar personskador och skador på annans egendom utanför fordonet som uppkommit till följd av trafik med fordonet. Trafikskadelagen reglerar hur trafikförsäkringen gäller. För skador som sker utomlands gäller skadelandets lag. Självrisken är 1 000 kr.

BRAND

Ersätter skador som uppstått genom brand, åsknedslag och explosion. Självrisken är 1 000 kr.

GLAS

Betalar skador på vindruta, sidoruta och bakruta som genombrutits. Självrisken är 35% av kostnaden men lägst 1 000 kr.

STÖLD

Ersätter skador på fordonet som uppstått vid stöld eller stöldförsök. Utrustningen som är fast monterad på eller inlåst i fordonet ersätts också. Självrisken är 2 000 kr eller 5 000 kr om fordonets lås krav inte uppfyllts.

RÄDDNING

Ersätter kostnad för bärgning om fordonet råkar ut för driftstopp. I vissa fall betalar vi hemtransport av förare, passagerare och fordon. Självrisken är 1 000 kr.

RÄTTSSKYDD

Betalar fordonets ägare eller förare för ombuds-, advokat- eller rättegångskostnader. Ersättningen är på högst 75 000 kronor. Självrisken är 20 % av kostnaden men lägst 1 000 kr.

VAGNSKADA

Ersätter skador på ditt fordon vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse. Självrisken är 3 000 kr.

SÄRSKILDA SJÄLVRISKER

Stöld självrisken är 6 000 kr eller 12 000 kr om fordonets lås krav ej uppfyllts. Om fordonet stjäls och anträffas med hjälp av en TRACKME spårsändare som är monterad av anvisad firma reduceras stöld självrisken med 80 %.

FÖRDUBBLADE SJÄLVRISKER

Vid upprepad trafikskada eller vagnskada inom 12 månader fördubblas självrisken. Fördubblad självrisk gäller även vid vagnskada som inträffar vid färd av fordonet under november, december, januari och februari.

FRÅGOR OM SJÄLVRISKEN

Mejla gärna dina frågor  eller ring vår kundservice på telefon 0470-201 25.